ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านสวนผึ้งจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง มีโรงเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2.โรงเรียนบ้านกล้วย 3.โรงเรียนบ้านมะขามเอน 4.โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 5.โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 6.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ

ขอขอบคุณวิทยากรจากทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)และโรงเรียนบ้านท่ามะขามที่สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรม