โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสวนผึ้งจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อุทยานหินเขางู พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน และศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้เรียนรู้การเลี้ยงใส้เดือนดิน ศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ